10.8522473,106.6287463

Services Featured
Logistics is 'crushing' the competitiveness of Vietnam's agriculture
Logistics is 'crushing' the competitiveness of Vietnam's agriculture

Nông sản xuất khẩu Việt Nam khó cạnh tranh với các mặt hàng tương tự của Thái Lan hay nhiều nước là do chi phí logistics quá cao, phụ thuộc vào các hãng vận chuyển nước ngoài. Trong khi các doanh nghiệp trong nước lại ở tình trạng "cái khó bó cái khôn" nên chưa thể phát huy hết lợi thế ở dịch vụ này.

Logistics is 'crushing' the competitiveness of Vietnam's agriculture
Logistics is 'crushing' the competitiveness of Vietnam's agriculture

Nông sản xuất khẩu Việt Nam khó cạnh tranh với các mặt hàng tương tự của Thái Lan hay nhiều nước là do chi phí logistics quá cao, phụ thuộc vào các hãng vận chuyển nước ngoài. Trong khi các doanh nghiệp trong nước lại ở tình trạng "cái khó bó cái khôn" nên chưa thể phát huy hết lợi thế ở dịch vụ này.

Logistics is 'crushing' the competitiveness of Vietnam's agriculture
Logistics is 'crushing' the competitiveness of Vietnam's agriculture

Nông sản xuất khẩu Việt Nam khó cạnh tranh với các mặt hàng tương tự của Thái Lan hay nhiều nước là do chi phí logistics quá cao, phụ thuộc vào các hãng vận chuyển nước ngoài. Trong khi các doanh nghiệp trong nước lại ở tình trạng "cái khó bó cái khôn" nên chưa thể phát huy hết lợi thế ở dịch vụ này.

Services

Logistics is 'crushing' the competitiveness of Vietnam's agriculture

Logistics is 'crushing' the competitiveness of Vietnam's agriculture

September 10, 2020

Nông sản xuất khẩu Việt Nam khó cạnh tranh với các mặt hàng tương tự của Thái Lan hay nhiều nước là do chi phí logistics quá cao, phụ thuộc vào các hãng vận chuyển nước ngoài. Trong khi các doanh nghiệp trong nước lại ở tình trạng "cái khó bó cái khôn" nên chưa thể phát huy hết lợi thế ở dịch vụ này.

View more
Logistics is 'crushing' the competitiveness of Vietnam's agriculture

Logistics is 'crushing' the competitiveness of Vietnam's agriculture

September 10, 2020

Nông sản xuất khẩu Việt Nam khó cạnh tranh với các mặt hàng tương tự của Thái Lan hay nhiều nước là do chi phí logistics quá cao, phụ thuộc vào các hãng vận chuyển nước ngoài. Trong khi các doanh nghiệp trong nước lại ở tình trạng "cái khó bó cái khôn" nên chưa thể phát huy hết lợi thế ở dịch vụ này.

View more
Logistics is 'crushing' the competitiveness of Vietnam's agriculture

Logistics is 'crushing' the competitiveness of Vietnam's agriculture

September 10, 2020

Nông sản xuất khẩu Việt Nam khó cạnh tranh với các mặt hàng tương tự của Thái Lan hay nhiều nước là do chi phí logistics quá cao, phụ thuộc vào các hãng vận chuyển nước ngoài. Trong khi các doanh nghiệp trong nước lại ở tình trạng "cái khó bó cái khôn" nên chưa thể phát huy hết lợi thế ở dịch vụ này.

View more

Services

Services

DP AGRI CO., LTD Call DP AGRI CO., LTD SMS " title="DP AGRI CO., LTD">DP AGRI CO., LTDDirect